3098

  Change Language         

     

十週年校慶慈善演唱

相片庫 รูปถ่าย

通知 ประกาศ

學 習 區

小學 ชั้นประถม

中學 มัธยมต้น

高中 มัธยมปลาย

華文課本

 

 

 

   華語文能力測驗 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

模擬試題ตัวอย่างข้อสอบ

 

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่   7 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

สอบวันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 9:00 น.  

 

 

ใบสมัครสอบ TOCFL 2023

華語文能力測驗報名表

PDF

 

ประวัติย่อของโรงเรียน

โรงเรียนส่งเสริมภาษาจีน ( C.L.C. ) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งขึ้นมาภายในครึ่งศตวรรษนี้ หลังจากรัฐบาลไทยได้ให้มีการเปิดเสรีด้านการศึกษาภาษาจีน

จุดเด่นของโรงเรียนคือดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ชาวไต้หวันผู้ทรงคุณวุฒิ มีทั้งที่จบวุฒิปริญญาตรีและวุฒิปริญาโท มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอน มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบในการให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ (นักเรียน) ซึ่งได้รับการยอมรับและยกย่องจากผู้ปกครองนักเรียนและในสังคมทั่วไป ภายใต้ครูผู้สอนซึ่งมากมายด้วยคุณสมบัติ อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย วิธีการสอนเยี่ยม ตำราดี ห้องเรียนดี และสภาพแวดล้อมดี ครบคุณสมบัติที่ดี “6 อย่าง” นี้ ทำให้โรงเรียนเติบโตอย่างรวดเร็ว นักเรียนเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี ปัจจุบันนี้มีนักเรียนมากกว่า 2,000  จนกลายเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนสอนภาษาจีนทั่วไป เป็นโรงเรียนที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทย ลูกหลานนักธุรกิจชาวไต้หวันหรือคนไทยเชื้อสายจีนต่างมุ่งมั่นที่อยากจะเข้าเรียน

ผู้อำนวยการ
นายแม้น เตชะศิริวรรณ 1992.11 ~ 2015.2 นายสุพจน์ สุวรรณยั่งยืน 2015.2 ~ 2016.5.30
นางจินดา บุญลาภทวีโชค 2016.7.4 ~ 2016.11.1 นางวนิดา รุ่งโรจน์พานิชกุล 2016.11.2 ~ 2017.10.31
 
นายประจิตต์ รุ่งเรืองไพฑูรย์ 2017.12.15  

 

 

มุมนักศึกษา  >>>

 
 

Copyright by CHINESE  LANGUAGE CENTER. All right reserved. Design by asiagenial.com